Захист прав дитини в системі освіти

Захист прав дитини в системі освіти регулюється такими нормативно-правовими актами як Конституція України, Закони України «Про охорону дитинства», «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Постановами Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти», «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад» та іншими.
    Відповідно до Конституції України (від 28.06.1996) ст. 28. «кожен має право на повагу до його гідності»;  ст. 52. «будь-яке насильство над дитиною та її експлуатація переслідуються за законом»; ст. 53 «кожен має право на освіту».
    Відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» (від 26.04.2001) ст. 10 «Кожній дитині   гарантується   право   на  свободу,  особисту недоторканність та захист гідності.  Дисципліна і порядок у сім'ї,
навчальних  та  інших  дитячих  закладах  мають забезпечуватися на
принципах,  що  ґрунтуються  на  взаємоповазі,  справедливості   і
виключають приниження честі та гідності дитини».
    Освітня діяльність в загальноосвітніх навчальних закладах України має відповідати Державному стандарту базової і повної загальної середньої освіти, який затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від  23.10. 2011 р. № 1392 . Зокрема має застосовуватись «особистісно зорієнтований підхід - спрямованість навчально-виховного процесу на взаємодію і плідний розвиток особистості педагога та його учнів на основі рівності у спілкуванні та партнерства у навчанні».
 Права та обов’язки працівників закладів системи освіти:
1.    Відповідно до Закону України «Про освіту»:
    ст. 56 Закону: педагогічні працівники зобов’язані «додержуватись педагогічної  етики,  моралі,  поважати  гідність дитини, учня, студента; захищати дітей,  молодь  від  будь-яких  форм  фізичного  або психічного  насильства,  запобігати  вживанню    ними    алкоголю, наркотиків, іншим шкідливим звичкам.»
2.    Відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту» (від 13.05.1999)
    ст. 23 «Для  учнів  (вихованців) встановлюються різні види морального стимулювання  та матеріального заохочення, передбачені центральним органом  виконавчої  влади,  що  забезпечує  формування  державної політики  у  сфері  освіти,  іншими  органами  виконавчої влади та
органами  місцевого  самоврядування,  статутом  загальноосвітнього
навчального закладу.»
    ст. 24 Закону: «Педагогічним працівником повинна  бути  особа  з  високими моральними   якостями,  яка  має  відповідну  педагогічну  освіту, належний  рівень  професійної  підготовки,  здійснює   педагогічну діяльність,  забезпечує  результативність  та якість своєї роботи, фізичний та  психічний  стан  здоров'я  якої  дозволяє  виконувати професійні  обов'язки  в  навчальних  закладах  системи  загальної середньої освіти.  Перелік посад педагогічних працівників  системи загальної  середньої  освіти  встановлюється  Кабінетом Міністрів України.»
    ст. 35 Закону: «Управління  системою  загальної середньої освіти здійснюється центральним  органом  виконавчої  влади,  що забезпечує формування державної  політики  у  сфері освіти, іншими центральними органами виконавчої влади, яким підпорядковані навчальні заклади».
    ст. 38 Закону: загальноосвітній навчальний заклад «забезпечує єдність навчання і виховання; охороняє життя і здоров'я учнів (вихованців), педагогічних та інших працівників загальноосвітнього навчального закладу.»
    ст. 47 Закону: «Посадові особи і   громадяни,   винні   у   порушенні законодавства про загальну середню освіту, несуть відповідальність у порядку, встановленому законами України.»
3.    Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад» (від 27.09.2010 № 778):
    п. 67 Положення: «Виховання учнів (вихованців) у закладах здійснюється під час проведення  уроків,  в  процесі  позаурочної  та  позашкільної роботи.»
    п.70 Положення: «Дисципліна в закладах дотримується на основі взаємоповаги усіх  учасників  навчально-виховного  процесу,  дотримання  правил внутрішнього розпорядку та статуту навчального закладу. Застосування методів  фізичного  та  психічного насильства до учнів забороняється.»
    п. 77 Положення: «За  невиконання  учасниками  навчально-виховного  процесу своїх   обов'язків,   порушення   статуту,   правил   внутрішнього розпорядку на  них  можуть  накладатися  стягнення  відповідно  до закону.»
    п.78 Положення: «Педагогічним  працівником  повинна  бути особа з високими моральними  якостями,  яка  має  відповідну  педагогічну   освіту, належний     рівень     професійної     підготовки,     забезпечує результативність та якість своєї  роботи,  фізичний  та  психічний стан  здоров'я  якої  дає  змогу виконувати професійні обов'язки в навчальних закладах системи загальної середньої освіти.»
    п.86 Положення: «Педагогічні працівники закладу зобов'язані:
забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін
відповідно  до  навчальних  програм з дотриманням вимог Державного
стандарту загальної середньої освіти;дотримуватися педагогічної етики,  моралі,  поважати особисту гідність учнів та їх батьків; виконувати накази  і  розпорядження   керівника   навчального закладу, органів управління освітою.»
    п.95 Положення: «Керівник закладу організовує навчально-виховний процес.»
    п.98 Положення: «Педагогічна рада розглядає питання: забезпечує дотримання    вимог    щодо   охорони   дитинства, санітарно-гігієнічних та   протипожежних   норм,   вимог   техніки безпеки; забезпечує реалізацію  права  учнів  на  захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства; притягнення до   дисциплінарної    відповідальності    учнів (вихованців),   працівників  закладу  за  невиконання  ними  своїх обов'язків.»
   
Права та обов’язки учнів зокрема передбачено:
1.    Відповідно до Закону України «Про освіту» (від 23.05.1991):
 ст. 51 Закону: учні мають гарантоване державою право на захист  від  будь-яких  форм  експлуатації,   фізичного    та психічного насильства, від дій  педагогічних,  інших  працівників, які порушують права або принижують їх честь і гідність.
ст. 52 Закону:  одним із обов’язків учнів є «додержання    статуту,    правил внутрішнього розпорядку навчального закладу».
2.    Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад» (від 27.09.2010 № 778):
    п. 74 Положення: «учні закладу мають гарантоване державою право на «повагу людської    гідності,   вільне   вираження   поглядів,
переконань; захист від  будь-яких   форм   експлуатації,   психічного   і фізичного  насильства,  від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь і гідність.»
    п. 75 Положення: «учні закладу зобов'язані «дотримуватися вимог  статуту,  правил внутрішнього розпорядку закладу».

Права та обов’язки батьків:
1.    Відповідно до Закону України «Про освіту»:
    ст. 60 Закону: «батьки мають право «звертатися до державних органів управління освітою  з  питань навчання, виховання дітей;захищати у  відповідних  державних  органах  і  суді  законні інтереси своїх дітей.»
2.    Відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту» (від 13.05.1999)
    ст. 29 цього Закону: право  батьків «звертатися до відповідних органів управління освітою з питань навчання і виховання дітей; захищати законні інтереси дітей.»
3.    Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад» (від 27.09.2010 № 778):
п. 89 Положення: «Батьки учнів та особи, які їх замінюють, мають право:
на захист  законних  інтересів  дітей  в органах громадського самоврядування  закладу  та  у  відповідних   державних,   судових органах.»
Сподіваємось надана інформація буде корисною для батьків у захисті прав дітей в ситемі освіти.

Юрист Центру, Валентина Мудрік


Завантажити

Повернутись